Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Woorden vol liefs: Woorden vol liefs, gevestigd te Merkelbeek, Broensdel 36, 6447 EC en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89470184. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw L. de Haas.
 2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Woorden vol liefs opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 3. Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Woorden vol liefs opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 4. Producten en/of diensten: alle producten en/of diensten met betrekking tot de inkoop, verkoop, fabricage en levering van producten, geschenken en aanverwante (digitale) producten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of digitale gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Woorden vol liefs vervaardigde goederen, waaronder stukken of digitale gegevensdragers.
 6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen klant en Woorden vol liefs tot het leveren van producten en/of diensten door Woorden vol liefs ten behoeve van klant.
 7. Partijen: klant en Woorden vol liefs gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten welke door Woorden vol liefs binnen het kader van levering van producten en/of diensten worden gedaan of aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen klant en Woorden vol liefs zijn overeengekomen.
 3. Indien klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk afgewezen indien deze voorwaarden in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden van Woorden vol liefs.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen die bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig. De betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking.
 5. Woorden vol liefs heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarna wijzigingen zullen gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Woorden vol liefs zal klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
 6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat zij het recht hebben binnen deze dertig dagen de overeenkomst te ontbinden, indien zij niet akkoord zijn met de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Woorden vol liefs gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Woorden vol liefs heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door klant verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Woorden vol liefs gedane aanbiedingen. Woorden vol liefs is niet verplicht de juistheid van door klant of derden ontvangen gegevens, informatie of bescheiden te controleren. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 4. Woorden vol liefs kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 5. Alle getoonde monsters, modellen of afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Kleuren van de daadwerkelijke producten kunnen afwijken van afbeeldingen en illustraties en afhankelijk zijn op welk apparaat de afbeelding wordt bekeken. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Woorden vol liefs niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

 

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door Woorden vol liefs gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van klant op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Woorden vol liefs uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien klant zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Woorden vol liefs een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Woorden vol liefs eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Woorden vol liefs of zodra Woorden vol liefs – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen klant en Woorden vol liefs zijn overeengekomen. Klant zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen de dat overeen gekomen levertijd door Woorden vol liefs wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Wijzigingen kunnen tevens extra kosten met zich meebrengen.

 

Artikel 5: Verplichtingen klant

 1. Klant is verplicht alle gegevens, bescheiden en informatie, welke Woorden vol liefs overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Woorden vol liefs toe te zenden.
 2. Desgevraagd is klant verplicht aan te tonen middels een geldig legitimatiebewijs dat hij meerderjarig is, zijnde 18 jaar of ouder. Om aan haar wettelijke verplichting te voldoen heeft Woorden vol liefs te allen tijde het recht om de leeftijd van klant te verifiëren. Indien klant minderjarig blijkt dan wel geen medewerking verleent aan de leeftijdscontrole, zal de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden, zonder dat Woorden vol liefs tot enige schadevergoeding gehouden is. Klant is wel verplicht de eventueel door Woorden vol liefs geleden schade te vergoeden.
 3. Woorden vol liefs heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in de voornoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Klant is verplicht Woorden vol liefs direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en informatie, zijn voor rekening van klant.
 6. Indien klant dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan klant geretourneerd.
 7. Klant mag aan de dienstverlening van Woorden vol liefs hoge eisen stellen, maar staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Woorden vol liefs ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
 8. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor:
  1. de (tijdige) controle en goedkeuring van eventuele door Woorden vol liefs verstrekte concepten c.q. en previews van handgemaakte en/of gepersonaliseerde producten binnen de daartoe gestelde termijn. Indien geen termijn is overeen gekomen, geldt een termijn van 14 dagen. Indien klant niet binnen de gestelde termijn of helemaal niet meer reageert, worden concepten als definitief beschouwd en heeft Woorden vol liefs het recht om de uitvoering te continueren en betaling daarvoor te vorderen;
  2. het voldoen aan de in andere landen geldende wet- en regelgeving voor eventuele export van baby- en kinderproducten en alcoholhoudende producten en voedingsmiddelen, indien klant de door Woorden vol liefs geleverde producten wenst te exporteren of indien klant zich buiten Nederland bevindt.

 

Artikel 6: Uitvoering opdracht

 1. Woorden vol liefs bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Woorden vol liefs zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Woorden vol liefs zal de handwerk diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. Woorden vol liefs zal de door klant verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van klant aan derden verstrekken of openbaar maken.
 4. Woorden vol liefs heeft het recht (een deel van) de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door Woorden vol liefs aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Woorden vol liefs wenselijk is.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst diensten worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van klant welke niet vallen onder de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze diensten op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Woorden vol liefs heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Woorden vol liefs het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door klant niet wordt betaald, is Woorden vol liefs niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Woorden vol liefs het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Woorden vol liefs behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam zal te allen tijde voorafgaande toestemming worden gevraagd aan klant.
 8. Indien de binnen Nederland geleverde baby- en kinderproducten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland, is Woorden vol liefs niet verplicht te garanderen dat de producten voldoen aan de (technische) eisen, standaarden en/of wet- en regelgeving die gelden in het land van gebruik van de producten. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de in andere landen geldende vereisten bij export naar of gebruik in het buitenland. Woorden vol liefs is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hieraan voldoen door klant.

 

Artikel 7: Levering / leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Woorden vol liefs haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Woorden vol liefs is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
 3. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op klant op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Woorden vol liefs of leverancier verlaten of het moment waarop Woorden vol liefs aan klant heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verpakking en verzending van de bestelde producten geschiedt op een door Woorden vol liefs te bepalen wijze. Woorden vol liefs is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de producten zelf – die verband houdt met de verzending. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
 5. Indien klant een aanvullende verzekering wenst voor de verzending van producten, eventueel verzekerde verzending, dan zijn de extra kosten daarvan voor rekening van klant.
 6. Woorden vol liefs kan pas verplicht worden met de levering of uitvoering van de producten respectievelijk diensten te beginnen, nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen of anderszins zekerheid daarvoor heeft verstrekt, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 7. Voor producten die Woorden vol liefs op termijn of op afroep moet leveren en voor producten, die bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad zijn en die Woorden vol liefs voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt Woorden vol liefs zich het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde van de levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging, behoudens ten aanzien van consumenten.

 

Artikel 8: Overmacht

 1. Indien Woorden vol liefs haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van Woorden vol liefs en/of werknemers, storingen in het computernetwerk, internet of andere programma’s of software, vertraging bij leveranciers, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Woorden vol liefs alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Woorden vol liefs, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Woorden vol liefs. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Woorden vol liefs geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Woorden vol liefs niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds deels is uitgevoerd, is klant gehouden zijn betalingsverplichtingen jegens Woorden vol liefs tot aan dat moment na te komen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding.
 4. Woorden vol liefs behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de periode van overmacht op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 5. Indien de overmacht situatie langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 9: Tarieven en prijswijzigingen

 1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor zakelijke klanten, maar beiden exclusief andere overheidsheffingen en eventuele administratie-, verpakkings-, verzekerings-, bezorg- en/of verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Tarieven in de webshop zijn altijd inclusief BTW weergegeven en exclusief de voornoemde overige kosten.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen van materialen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft Woorden vol liefs het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld, waarna deze de mogelijkheid heeft tot annulering binnen 7 dagen na kennisname.
 4. Indien Woorden vol liefs een vast tarief met klant is overeengekomen, is Woorden vol liefs toch gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de diensten blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Woorden vol liefs, dat in redelijkheid niet van Woorden vol liefs kan worden gevergd, dat zij de overeengekomen diensten verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Woorden vol liefs stelt klant hiervan uiteraard direct op de hoogte. Klant kan op deze grond besluiten de opdracht in te trekken. Indien Woorden vol liefs klant heeft gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra diensten, is klant verplicht de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Woorden vol liefs te voldoen.
 5. Woorden vol liefs heeft het recht vóór aanvang van de levering c.q. uitvoering van producten en/of diensten en tussentijds de levering c.q. uitvoering op te schorten totdat klant een door Woorden vol liefs in redelijkheid vast te stellen voorschot dan wel aanbetaling heeft betaald, dan wel daarvoor een bankgarantie of anderszins zekerheid heeft verstrekt. De aanbetaling bedraagt voor consumenten bij de aankoop van producten niet meer dan 50% van het totaalbedrag. Er zijn daarom betalingsmogelijkheden opgenomen in de webshop.
 6. De tarieven voor diensten van Woorden vol liefs worden inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, voorafgaand aan de uitvoering ervan aan klant in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
 7. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van voltooiing of het verstrijken van die tijd, heeft Woorden vol liefs recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeen gekomen prijs. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de Woorden vol liefs verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de klant daarvan heeft, en de reden waarom de overeenkomst is geëindigd.

 

Artikel 10: Betaling

 1. Klanten dienen bij bestelling via de webshop de afgenomen producten en/of diensten volledig te voldoen. Daarom biedt de webshop betalingsmogelijkheden voor vooraf betalen.
 2. Zakelijke opdrachten of bestellingen dienen altijd volledig voorafgaand aan levering c.q. uitvoering betaald te worden, direct na het verstrekken van de opdracht c.q. bestelling.
 3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Klachten om welke reden dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
 4. Indien klant in overleg met Woorden vol liefs producten geleverd krijgt voordat betaling plaats vindt en klant niet binnen de overeengekomen termijnen heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Woorden vol liefs, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van volledige betaling, een en ander onverminderd de verdere rechten van Woorden vol liefs.
 5. Woorden vol liefs is bij niet tijdige of niet volledige betaling door klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling of het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten overtreffen.
 6. In afwijking van hetgeen hiervoor in de leden 5 en 6 is bepaald, zal een consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt geboden, vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen alvorens hij in verzuim komt te verkeren.
 7. De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke klanten bedragen 15% van het totale overeengekomen bedrag, met een minimum van € 150,00.
 8. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden ten aanzien van consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
  • over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
  • over de volgende Euro 2.500,- 10%
  • over de volgende Euro 5.000,- 5%
  • over de volgende Euro 190.000,- 1%
  • over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 10. Bij het uitblijven van volledige betaling door klant heeft Woorden vol liefs, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht heeft Woorden vol liefs ook indien zij al voordat klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van klant te twijfelen.
 11. Door klant gedane betalingen zullen door Woorden vol liefs eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11: Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Woorden vol liefs gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 12: Garanties

 1. Woorden vol liefs zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en/of diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. producent van de producten is verstrekt.
 2. Woorden vol liefs staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Woorden vol liefs is niet gehouden tot het doen van enige verdere vergoeding van schade, directe of indirecte, geleden door klant of door enige derde door geleverde goederen c.q. producten.
 4. De voormelde door Woorden vol liefs gegeven garantie geldt niet:
  1. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door klant ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven;
  2. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van klant of derden die de producten gebruiken c.q. nuttigen;
  3. voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen;
  4. bij of na-, be- of verwerking van door Woorden vol liefs geleverde producten.
 5. Garanties worden alleen verstrekt aan klant zelf en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 6. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat klant aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende producten en/of diensten aan Woorden vol liefs heeft voldaan.
 7. Woorden vol liefs garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde goederen c.q. producten geschikt zijn voor het doel waarvoor klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan klant heeft bevestigd.
 8. Ingeval door klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen wegens een gebrekkig product, zal Woorden vol liefs kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het gebrekkige product, tenzij het door klant reeds gebruikte, be- of verwerkte producten of hygiëne producten betreft, dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs zorgdragen. Een en ander ter keuze van Woorden vol liefs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 13: Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht geldt enkel ten aanzien van consumenten en niet voor zakelijke klanten.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte, speciaal voor een specifieke klant bestemde producten en/of diensten, zoals met persoonsgegevens gepersonaliseerde producten of producten met een door klant zelf gekozen samenstelling.
 3. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van Woorden vol liefs zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Woorden vol liefs mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. Woorden vol liefs mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
  3. Indien het uitvoering van een dienst betreft, de dag waarop de overeenkomst tot het leveren van de dienst is gesloten.
 5. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument mag het product alleen hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn.
 6. Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 5 opgenomen verplichting houdt, is deze aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.
 7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan Woorden vol liefs kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij Woorden vol liefs opvragen.
 8. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de herroepingsmelding aan Woorden vol liefs. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.
 9. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door Woorden vol liefs gegeven instructies te worden geretourneerd.
 10. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 11. De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de consument.
 12. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en Woorden vol liefs van rechtswege ontbonden.
 13. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van Woorden vol liefs onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door Woorden vol liefs.
 14. Woorden vol liefs vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan Woorden vol liefs.
 15. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
 16. Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering, hoeven door Woorden vol liefs niet te worden vergoed.

 

Artikel 14: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door een consument met Woorden vol liefs, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst.
 2. Bij de aankoop van digitale producten, zoals een online cursus of e-book die downloadbaar zijn, stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 3. Woorden vol liefs sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
  1. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
  2. Verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling na levering is verbroken.
  3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn met andere producten.
  4. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd workshops en evenementen.

 

Artikel 15: Reclames/klachten en retourzendingen buiten het herroepingsrecht

 1. Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de eventuele begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de producten, aan Woorden vol liefs te worden gemeld.
 2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde diensten – dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, aan Woorden vol liefs te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van klant.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Woorden vol liefs kenbaar zijn gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de diensten correct te zijn uitgevoerd.
 4. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van klant niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
 5. Woorden vol liefs dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, is die slechts voor rekening en risico van Woorden vol liefs indien laatstgenoemde daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Woorden vol liefs te bepalen wijze en in de originele verpakking.
 7. Indien klant wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van klant producten retour zendt aan Woorden vol liefs, is Woorden vol liefs gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze goederen als “handling kosten” in rekening te brengen.
 8. Indien de producten gebruikte c.q. genuttigde producten of hygiëne producten betreffen of indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame evenals wanneer klant niet aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht of levering van producten door Woorden vol liefs, is de aansprakelijkheid van Woorden vol liefs voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Woorden vol liefs afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Woorden vol liefs gefactureerde of te factureren bedrag (exclusief BTW ten aanzien van zakelijke klanten).
 2. Woorden vol liefs is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade.
 3. Bij eventuele gevolgschade veroorzaakt door een gebrekkig product (productaansprakelijkheid) dient klant zich rechtstreeks tot de producent van het product te wenden. Indien noodzakelijk zal Woorden vol liefs de daartoe benodigde contactgegevens van de desbetreffende producent aan klant verstrekken.
 4. Woorden vol liefs is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart Woorden vol liefs tegen alle aanspraken van derden. Indien Woorden vol liefs door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Woorden vol liefs zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Woorden vol liefs en derden komen verder voor rekening en risico van klant.
 5. Woorden vol liefs is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Woorden vol liefs ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Woorden vol liefs verbonden organisatie, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde (leverancier c.q. producent) moeten wenden.
 6. Woorden vol liefs is niet aansprakelijk voor bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
  • de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan Woorden vol liefs, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant;
  • het niet of niet tijdig (binnen de daarvoor gestelde termijn) controleren van bovengenoemde stukken, gegevens en informatie of van door Woorden vol liefs aangeleverde concepten door klant voorafgaand aan (op)levering;
  • het niet controleren van namen en/of andere persoonlijke gegevens op gepersonaliseerde producten voorafgaand aan levering. Type- of schrijffouten in aan Woorden vol liefs doorgegeven persoonlijke gegevens zijn voor rekening van klant evenals type-, druk- of schrijffouten in gepersonaliseerde producten, omdat klant dit niet heeft gecontroleerd;
  • ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van of geen, onvoldoende of slecht onderhoud van door Woorden vol liefs geleverde producten en/of diensten;
  • gebruik van door Woorden vol liefs geleverde producten en/of diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
  • een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
  • kleurafwijkingen tussen getoonde afbeeldingen en/of modellen en het daadwerkelijk ontvangen product. De kleuren kunnen iets afwijken afhankelijk van op welk apparaat ze worden bekeken c.q. besteld;
  • tijdens de uitvoering van diensten noodzakelijk ingrijpen door Woorden vol liefs dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de diensten als zodanig;
  • fouten of storingen in internet, gebruikte apparatuur of programmatuur, zoals de website of machines c.q. apparaten die gebruikt worden voor de fabricage van handgemaakte en gepersonaliseerde producten;
  • inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door klant verstrekte gegevens of andere informatie en stukken;
  • het gebruik door klant of derden van het label van producten (EAN of UPC code).
 7. Woorden vol liefs heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 8. Een vordering tot vergoeding van schade dient, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Woorden vol liefs te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaart ieder recht op schadevergoeding in elk geval na 1 jaar na levering, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
 10. Indien Woorden vol liefs bij de uitvoering van de diensten een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze verplicht Woorden vol liefs daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Woorden vol liefs te melden, is zij voor de schade niet aansprakelijk.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Woorden vol liefs of diens leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 17: Opschorting/ontbinding

 1. Woorden vol liefs heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van producten, uitvoering van diensten, afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien:
  1. klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst Woorden vol liefs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Tevens is Woorden vol liefs bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht van Woorden vol liefs.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Woorden vol liefs op de klant volledig en onmiddellijk opeisbaar. Indien Woorden vol liefs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Woorden vol liefs behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan klant.

 

Artikel 18: Beëindiging/annulering

 1. De tussen klant en Woorden vol liefs gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van de eigenaresse van Woorden vol liefs of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Woorden vol liefs.
 2. Indien de door Woorden vol liefs te leveren c.q. uit te voeren producten en/of diensten bij einde overeenkomst nog niet geleverd c.q. voltooid zijn, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit te voltooien, ook al wordt het bedrijf van Woorden vol liefs op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door klant aan de erfgenamen te worden betaald het totale overeengekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 3. Ingeval klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Woorden vol liefs een door Woorden vol liefs nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Woorden vol liefs gemaakte kosten met betrekking tot niet retourneerbare materialen en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Woorden vol liefs is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en als volgt bij klant in rekening te brengen:

Maatwerk en/of gepersonaliseerde diensten en/of producten:

 1. 100% van het overeen gekomen totaalbedrag vermeerderd met reeds gemaakte externe kosten, ongeacht het moment van annuleren. Deze maatwerk en/of gepersonaliseerde diensten en/of producten kunnen namelijk niet meer voor andere klanten worden gebruikt.

Door zakelijke klanten afgenomen diensten en/of producten:

 1. 10% van het overeen gekomen totaalbedrag vermeerderd met reeds gemaakte (externe) kosten bij annulering door klant tot twee maanden de start van de uitvoering van de overeenkomst door Woorden vol liefs;
 2. 20% van het overeen gekomen totaalbedrag vermeerderd met reeds gemaakte (externe) kosten bij annulering door klant tussen twee maanden en een maand voor de start van de uitvoering van de overeenkomst door Woorden vol liefs;
 3. 30% van het overeen gekomen totaalbedrag vermeerderd met reeds gemaakte (externe) kosten bij annulering door klant binnen één maand voor de start van de uitvoering van de overeenkomst door Woorden vol liefs;
 4. 100% van het overeen gekomen totaalbedrag vermeerderd met reeds gemaakte (externe) kosten bij annulering vanaf de start van de uitvoering van de overeenkomst door Woorden vol liefs.
 1. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Woorden vol liefs vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 2. Woorden vol liefs is gerechtigd alle reeds door klant betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
 3. Woorden vol liefs is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan klant. In dat geval is Woorden vol liefs gerechtigd om de reeds gemaakte kosten aan klant te factureren, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

 

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

 1. Woorden vol liefs behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten voor tot het tijdstip waarop klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Woorden vol liefs heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren producten, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte diensten die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van klant in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door klant in het kader van de normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht.
 4. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is klant niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 5. Klant is verplicht Woorden vol liefs direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. Klant is verplicht om de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Woorden vol liefs heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Woorden vol liefs te bewaren.
 7. Klant dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Woorden vol liefs op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien klant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Woorden vol liefs een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is Woorden vol liefs gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van Woorden vol liefs om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20: Retentierecht

 1. Woorden vol liefs is bevoegd de aflevering van de gekochte of bestelde producten, alsmede de teruggave van producten van klant die onder het beheer van Woorden vol liefs vallen, op te schorten indien en zolang:
  1. Klant de aankoopkosten van de goederen of kosten van de diensten niet of niet in zijn geheel voldoet;
  2. Klant de kosten van eerdere door Woorden vol liefs verrichte diensten of geleverde goederen niet of niet in zijn geheel voldoet;
  3. Klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Woorden vol liefs niet of niet in zijn geheel voldoet.
 2. Woorden vol liefs is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 21: Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
  Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
 2. Woorden vol liefs is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klanten, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Woorden vol liefs is niet gerechtigd de informatie die haar door klant ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in de voorgaande leden, en in geval Woorden vol liefs voor haarzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Woorden vol liefs, is het klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, concepten, ontwerpen, digitale producten of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Woorden vol liefs openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende diensten van Woorden vol liefs, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 5. De gegevens en informatie die klant aan Woorden vol liefs verstrekt en Woorden vol liefs verzamelt, zal Woorden vol liefs zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 6. Woorden vol liefs mag de persoonsgegevens van klant afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Woorden vol liefs niet toegestaan om de persoonsgegevens van klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 7. Bij het bezoeken van de website van Woorden vol liefs kan Woorden vol liefs informatie van klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Woorden vol liefs verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan Woorden vol liefs van € 10.000,– per overtreding, vermeerderd met € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 22: Intellectuele eigendom

 1. Woorden vol liefs behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten, concepten, ontwerpen, foto’s c.q. afbeeldingen, illustraties, digitale producten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de diensten van Woorden vol liefs. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Woorden vol liefs aan klant.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke Woorden vol liefs in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Woorden vol liefs tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 5. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan Woorden vol liefs van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt tot de dag dat deze is opgeheven, onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 23: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen klant en Woorden vol liefs waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden enkel beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, ook indien klant in het buitenland is gevestigd. Een eventueel geschil tussen een consument en Woorden vol liefs, kan het geschil ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument.